top of page
Miljø

Formål

Medeq Group skal følge gjeldende miljølovgivning, regler, krav og normer, og arbeide for fortløpende forbedringer i sitt miljøarbeid. Vi vil at Medeq Group skal oppfattes som aktiv og troverdig i sitt miljøarbeid, både:

      – internt for en fortsatt satsning på miljø- og helsetilpasning av virksomheten.

      – eksternt for redusert miljøpåvirkning (ved produksjonen) fra våre produkter.

 

Mål

Medeq Group skal fortsette med å forebygge og redusere miljøbelastningen fra virksomheten gjennom et systematisk miljøarbeid som er rettet mot fortløpende forbedringer i overensstemmelse med selskapets ledelsessystem.

 

Et systematisk arbeid

Et systematisk miljøarbeid i Medeq Group innebærer at:

      – Gjeldende miljølovgivning og andre aktuelle regler og krav utgjør et minimumsnivå i Medeq Groups miljøarbeid.

      – Daglig leder, sammen med ledelsen, formulerer årlige, konkrete mål for Medeq Groups miljøarbeid.

      – Løpende forbedringer skal være veiledende for oss i et suksessivt voksende miljøarbeid.

      – Daglig leder, sammen med ledelsen, er ansvarlig for at denne miljøpolicyen og de aktuelle målene etterleves og suksessivt revideres.

      – Arbeidstakere skal gis kontinuerlig opplæring og informasjon om aktuell lovgivning og andre regler, og skal gis kunnskaper om konkrete aktiviteter og miljøforbedrende innsats i forbindelse med utførelse av arbeidet.

      – Kvalitetsansvarlig i Medeq Group lager årlige evalueringer og revisjoner av Medeq Groups miljøarbeid i forbindelse med revisjon av selskapets ledelsessystem.

 

Utgangspunkter og prinsipper

      – At vi arbeider med å forbedre lønnsomheten og effektivisere virksomheten ut ifra miljøhensyn.

      – At vi følger det såkalte utskiftingsprinsippet, hvilket betyr at vi kontinuerlig skifter ut eldre, dårligere fungerende teknikk med nyere og mer miljøvennlig teknikk og utstyr.

      – At miljøarbeidet følger det såkalte forsiktighetsprinsippet, hvilket betyr å unngå risikofylt produksjon eller virksomhet, og isteden finne sikre arbeidsmåter og metoder.

 

Engasjement og innsats

Medeq Groups miljøhensyn har følgende grunnleggende engasjement og konkrete innsats:

      – At vi så langt det er mulig unngår engangsartikler og velger miljøgodkjent kontormateriell og andre  forbruksartikler.

      – At vi etterstreber et så lavt energiforbruk som mulig ved for eksempel å slukke lys og ikke la datamaskiner stå i hvilemodus              når arbeidsdagen er slutt.

      – At arbeidstakere bruker kommunikasjon med lav miljøbelastning, for eksempel kollektivtrafikk til og fra arbeidet istedenfor egen bil, e-post og videokonferanser i stedet for vanlig post og reiser til og fra møter.

      – At vi kontinuerlig evaluerer miljøaspektene som er koblet til vår produktdistribusjon.

      – At vi stiller rimelige og relevante miljømessige krav til våre leverandører, og tar miljømessige hensyn ved større investeringer, for eksempel ved innkjøp av nytt arbeids- eller kontorutstyr.

      – At virksomheten sørger for innlevering av gjenvinnbare materialer til gjenvinnings- og miljøstasjoner, for eksempel papir og kartong, batterier, el-avfall, engangsglass osv.

      – At vi tar hensyn til gjenvinning av materialer og miljøsikker avfallshåndtering, og at dette prioriteres foran eksempelvis tilgjengelighet og pris.

      – At vi bara skriver ut nødvendige dokumenter og, der det er mulig, benytter oss av dobbeltsidig utskrift.

 

Medeq Groups miljømål presenteres og følges opp innenfor rammene av selskapets ledelsessystem og dettes retningslinjer.

bottom of page