Miljø

Formål

Medeq Group skal følge gjeldende miljølovgivning, regler, krav og normer, og arbeide for fortløpende forbedringer i sitt miljøarbeid. Vi vil at Medeq Group skal oppfattes som aktiv og troverdig i sitt miljøarbeid, både:

      – internt for en fortsatt satsning på miljø- og helsetilpasning av virksomheten.

      – eksternt for redusert miljøpåvirkning (ved produksjonen) fra våre produkter.

 

Mål

Medeq Group skal fortsette med å forebygge og redusere miljøbelastningen fra virksomheten gjennom et systematisk miljøarbeid som er rettet mot fortløpende forbedringer i overensstemmelse med selskapets ledelsessystem.

 

Et systematisk arbeid

Et systematisk miljøarbeid i Medeq Group innebærer at:

      – Gjeldende miljølovgivning og andre aktuelle regler og krav utgjør et minimumsnivå i Medeq Groups miljøarbeid.

      – Daglig leder, sammen med ledelsen, formulerer årlige, konkrete mål for Medeq Groups miljøarbeid.

      – Løpende forbedringer skal være veiledende for oss i et suksessivt voksende miljøarbeid.

      – Daglig leder, sammen med ledelsen, er ansvarlig for at denne miljøpolicyen og de aktuelle målene etterleves og suksessivt revideres.

      – Arbeidstakere skal gis kontinuerlig opplæring og informasjon om aktuell lovgivning og andre regler, og skal gis kunnskaper om konkrete aktiviteter og miljøforbedrende innsats i forbindelse med utførelse av arbeidet.

      – Kvalitetsansvarlig i Medeq Group lager årlige evalueringer og revisjoner av Medeq Groups miljøarbeid i forbindelse med revisjon av selskapets ledelsessystem.

 

Utgangspunkter og prinsipper

      – At vi arbeider med å forbedre lønnsomheten og effektivisere virksomheten ut ifra miljøhensyn.

      – At vi følger det såkalte utskiftingsprinsippet, hvilket betyr at vi kontinuerlig skifter ut eldre, dårligere fungerende teknikk med nyere og mer miljøvennlig teknikk og utstyr.

      – At miljøarbeidet følger det såkalte forsiktighetsprinsippet, hvilket betyr å unngå risikofylt produksjon eller virksomhet, og isteden finne sikre arbeidsmåter og metoder.

 

Engasjement og innsats

Medeq Groups miljøhensyn har følgende grunnleggende engasjement og konkrete innsats:

      – At vi så langt det er mulig unngår engangsartikler og velger miljøgodkjent kontormateriell og andre  forbruksartikler.

      – At vi etterstreber et så lavt energiforbruk som mulig ved for eksempel å slukke lys og ikke la datamaskiner stå i hvilemodus              når arbeidsdagen er slutt.

      – At arbeidstakere bruker kommunikasjon med lav miljøbelastning, for eksempel kollektivtrafikk til og fra arbeidet istedenfor egen bil, e-post og videokonferanser i stedet for vanlig post og reiser til og fra møter.

      – At vi kontinuerlig evaluerer miljøaspektene som er koblet til vår produktdistribusjon.

      – At vi stiller rimelige og relevante miljømessige krav til våre leverandører, og tar miljømessige hensyn ved større investeringer, for eksempel ved innkjøp av nytt arbeids- eller kontorutstyr.

      – At virksomheten sørger for innlevering av gjenvinnbare materialer til gjenvinnings- og miljøstasjoner, for eksempel papir og kartong, batterier, el-avfall, engangsglass osv.

      – At vi tar hensyn til gjenvinning av materialer og miljøsikker avfallshåndtering, og at dette prioriteres foran eksempelvis tilgjengelighet og pris.

      – At vi bara skriver ut nødvendige dokumenter og, der det er mulig, benytter oss av dobbeltsidig utskrift.

 

Medeq Groups miljømål presenteres og følges opp innenfor rammene av selskapets ledelsessystem og dettes retningslinjer.